ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา(Polya)รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ-2564 (ครูอริษา คำโหมด)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอริษา คำโหมด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2565,18:27  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics InstructionalModel) ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2565,18:24  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์)ฯ
ชื่ออาจารย์ : นางปัญจนา ตู้จำนงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2565,17:51  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..