ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางปัญจนา ตู้จำนงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,16:35  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน (สาระนาฏศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนภู่วิทยา โดยใช้รูปแบบการสอน ทักษะปฏิบัติของเดวีส์(Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain) ประกอบการ
ชื่ออาจารย์ : นางปัญจนา ตู้จำนงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,16:31  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางจรรยา ไกรสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,17:34  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อรับรางวัล “ประกายเพชร” ประจำปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณษา สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,18:44  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ๑๒๙ สุดยอด BEST PRACTICES การจัดการเรียนรู% Active Learning ร(วมกับภาคีเครือข(าย”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร การทหาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,18:23  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Project และ Service based learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร การทหาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,18:19  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์ร่วมกับ เทคนิคการใช้แผนผังความคิดผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร การทหาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,17:27  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยใช้ Google Classroom ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภู่วิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอริษา คำโหมด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,14:15  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินภา ฝาไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,14:07  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องสหกรณ์ โดยใช้ การจัดการเรียนการสอนแบบ brainstorming บูรณาการกับแผนผังความคิด
ชื่ออาจารย์ : นายธนรัฏษ์ แสนสุนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,03:16  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..