คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชุยต์พงษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/4