คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ดุลสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประกาศิต ประภาภูวมาส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภชน์ จินตนามณรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุข เพ็ชรสาแสน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก วรรณวิกรม์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัต กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ก้องเกียรติ ชนากลาง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางพิทธิยา พัฒนเดชากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเหลือ บุญงอก
ตำแหน่ง : แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยัง นาคแท้
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดนุกูล ธรรมธีโป
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชูชาติ โสภณจิตโต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางอังคนา คำสิงห์นอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ