กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริพรรณ โพธิจักร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพัชรินทร์ โมหา

นางสาวศิรินภา ฝาไธสง

นางสาวธัญพร ถนอมกลาง

นางจิรัชยา อินเจริญกุล

นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง