กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริพรรณ โพธิจักร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรัชยา อินเจริญกุล
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ โมหา
ครู คศ.1

นางสาวศิรินภา ฝาไธสง
ครู คศ.1

นางสาวธัญพร ถนอมกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง
พนักงานราชการ

Ms.Juliet Intes
ครูอัตราจ้าง