กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพงศ์ธนา ไกรสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุชารัตน์ สุโคตร
พนักงานราชการ

นางสาวกิติรักษ์ วงศ์งาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจิตรา ภักดีนวล
พนักงานราชการ

นางสาวปิยกานต์ สติมั่น
ครู คศ.1