กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพงศ์ธนา ไกรสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุชารัตน์ สุโคตร
พนักงานราชการ

นางสาวสุจิตรา ภักดีนวล
พนักงานราชการ

นางสาวปิยกานต์ สติมั่น
ครู คศ.1