กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปัญจนา ตู้จำนงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายชำนาญ นาคนอก
ครู คศ.2

นายภาสกร ลวกไธสง
ครูผู้ช่วย