กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบัติ กล้าหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญช่วย ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นายวันเฉลิม พลไร่
ครูผู้ช่วย