กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบัติ กล้าหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญช่วย ดวงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวันเฉลิม พลไร่
ครูผู้ช่วย