กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตติกาล กลึงกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิภาพัต วรสาร
ครู คศ.2

นายอิสระ ดวงแก้ว
ครู คศ.1

นายบุญฤทธิ์ พุฒิษากุล
ครู คศ.1

นายธนรัฏษ์ แสนสุนนท์
ครู คศ.1