กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตติกาล กลึงกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิภาพัต วรสาร

นายอิสระ ดวงแก้ว

นายบุญฤทธิ์ พุฒิษากุล

นายธนรัฏษ์ แสนสุนนท์