กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภัชชา ธนพงศ์ไพสิฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจรรยา ไกรสน
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา กองชนะ
ครู คศ.3

นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรี
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐฤทัย ศรแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวนงนุชค์ เศษรักษา
ครู คศ.2

นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร การทหาร
ครู คศ.1

นายธนา นาคชลธี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณษา สิงห์ซอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์นภา โมรานอก
ครูผู้ช่วย

นายธีรศักดิ์ เม้าสง่า
ครูอัตราจ้าง