กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภัชชา ธนพงศ์ไพสิฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางจรรยา ไกรสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัตรา กองชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฏฐฤทัย ศรแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนงนุชค์ เศษรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร การทหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธนา นาคชลธี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณษา สิงห์ซอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิมพ์นภา โมรานอก
ครูผู้ช่วย

นายธีรศักดิ์ เม้าสง่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอรวรณ แก้วระหัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3