กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประสาน เสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอัฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอริษา คำโหมด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมณีรัตน์ คูนาวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสินาภรณ์ สุดใด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2