กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประสาน เสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวอริษา คำโหมด
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ คูนาวงค์
ครู คศ.1

นายเขมนันท์ ลีเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสินาภรณ์ สุดใด
พนักงานราชการ