กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมลฑิรา สงกรานต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกานต์ชนก ด้วงตะกั่ว
ครู คศ.3

นางแตงอ่อน ตุ่มนอก
ครู คศ.3