นางณัชชา ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
     
     

 

 

 

     
      นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
     
             
         
นายประสาน เสถียร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
นางกานต์ชนก ด้วงตะกั่ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
นางสาวณัฏฐกฤติยา จันทร์สม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางสาวนงนุชค์ เศษรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 นางสาวรัตติกาล กลึงกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมฯ
 นายสมบัติ กล้าหาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา
 นางปัญจนา ตู้จำนงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
             
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธ์  นางแตงอ่อน ตุ่มนอก นางจรัชยา กล้วยกลาง นางสุภัชชา ธนพงศ์ไพสิฐ  นายอิสระ ดวงแก้ว  นายบุญช่วย ดวงแก้ว นางไพรวรรณ์ ชัยมงคล
             
นางสาวอริษา คำโหมด นางมลฑิรา สงกรานต์ นางสาวสิริพรรณ โพธิจักร นางจรรยา  ไกรสน นายบุญฤทธิ์ พุฒิษากุล นายวันเฉลิม พลไร่ นายชำนาญ  นาคนอก
             
นางสาวมณีรัตน์ คูนาวงษ์ นางสาวสุจิตรา สามารถ  นางสาวศิรินภา ฝาไธสง นางสาวสุพัตรา กองชนะ นายธนรัฏ แสนสนุนนท์    
             
             
นางสาวสินาภรณ์ สุดใด    นางสาวพัชรินทร์ โมหา นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรี       
             
    นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง นายอุบล ศรีขันธ์      
             
      นางสาวณัฏฐฤทัย ศรแก้ว      
             
      นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ      
             
      นายธนา      
             
      นายธีรศักดิ์ เม้าสง่า      
             
      นางสาวอรวรรณ แก้วระหัน