ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนภู่วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวโคก ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๖๐ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ ๔๓ ไร่ ๙๙ ตารางวา โดยการริเริ่มของพระครู
มนูญธรรมเวที (ภู่ ถิรวิริโย) เจ้าอาวาสวัดโนนแดง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่อค้า คหบดีในเขตอําเภอ
โนนแดง และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙
โรงเรียนภู่วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ ๐ – ๔๔๔๗ – ๕๐๖๙ (Websitehttp://www.phoowittaya.ac.th) ปจจุบัน
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ จํานวน ๒๘ โรงเรียน
๒๖ หมู่บ้าน