ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริการนักเรียน
>คู่มือนักเรียนปีการศึกษา2564 22
เอกสารทั่วไป
>รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR2563) 22
>รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR2562) 20
>รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR2561) 22
>รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR2560) 19
>รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR2559) 18
>หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา2563 25
คู่มือการใช้ห้องเรียนดิจิทัล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.02 KB 19
บริการคุณครู
>แบบฟอร์มสุปโครงการ 3
>แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 6